KURSLAR


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

08:00 - 16:00

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyen :

Prof. Dr. Gül Ünsal Barlas

Kurs İçeriği :

Psikososyal beceri geliştirme eğitiminin amacı, şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar, nasıl düzenli ilaç kullanılacağı, ilaçlarla ilgili sorunların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı, alevlenmeleri azaltmanın ve şiddetini en aza indirmenin yollarını hastalara öğretmektir. Hastaların kendi hastalıklarına karşı gözlemci olmalarını ve tedavilerine aktif olarak katılmalarını sağlamak bu programın temel amacıdır. Kursun hedeflerini şöyle sıralayabiliriz;

1. Hastayla tedavi işbirliğini geliştirmek
2. Aile ya da yakın çevredeki kişileri tedavi ilişkisi içine almak,
3. Hastalara sosyal beceri kazandırmak,
4. Hastalık anlayışını geliştirmek,
5. Hastalığın ikincil sorunlarını azaltmak ya da önlemek,
6. Hastalığın inatçı belirtileriyle başa çıkmayı ve onlarla yaşamayı öğretmek,
7. Alevlenme ya da yineleme oranını azaltmak,
8. Hastaların kişilerarası ilişkilerini geliştirmek,
9. Bir bütün olarak hastaların yaşam kalitesini artırmaktır.

Kurs İçeriği :

  • Psikoz ve antipsikotik ila tedavisi
  • İletişim becerileri
  • Sorun çözme becerileri
  • Tedaviyi değerlendirmek
  • İlaç yan etkileri
  • Uyarıcı işaretleri tanımak ve başetmek
  • İnatçı belirtileri tanımak ve başetmek
  • Alkol ve uyuşturucudan sakınmak

Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

08:00 - 16:00

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Şişman, Sosyal Psikolog Gülin Sever

Kurs İçeriği :

Psikodrama; olayların, duygu ve düşüncelerin dramatize edilmesine, rol oynama aracılığıyla eylem içeren yaşantısal bir yöntemdir. Grup üyelerinin gündeme getirdiği olayları sahneleyerek alternatif çözümler üretmeyi, içgörü ve farkındalık arttırmayı hedefler. Üyeler, sorunlarını nasıl çözümleyeceklerine ilişkin yeni bakış açısı kazanırken, grup üyelerinden gelen geribildirimlerle bazı kişisel özelliklerini de fark edebilir, kendini ve başkalarını anlama becerileri gelişir. Yaşantılardaki stresli olaylarda, kişiler arası ilişkilerde, profesyonel çalışma hayatında, okulda, aile yaşantısında, romantik ilişkilerde davranışlara yön veren duyguları tanımlama, duyguların yönetimine dair bir iç görü, bir farkındalık kazanılması psikodramanın role girme, eşleme, artı gerçeklik, aynalama, yüksek sandalye gibi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Psikodramanın bu dönüştürücü ve içgörü kazandırıcı teknikleri, grup içerisinde ısınma oyunları, protogonist oyunları, geri bildirimler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu atölye çalışmasında psikodrama ile katılımcıların duygularıyla tanışma, duygularını fark etme ve ifade edebilme becerilerini deneyimleyebileceği bir yolculuk, bir farkındalık kazanımı hedeflenmektedir. Bir olay karşısında davranışların barındırdığı duyguları ve onların altında yatan ikincil duyguları psikodrama yöntemleri ile tanıma, keşfetme amaçlanmaktadır. Bu atölye çalışması ile kongre temasına uygun olarak ruhun sesini dinleyip duygulara kulak verilecek ve duyguların ortak dili keşfedilecektir.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

08:00 - 16:00

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Prof. Dr. Fatma Öz, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Seki Öz, Dr. Öğr. Üyesi Belgin Varol

Kurs İçeriği :

MG, danışanın ambivalansını keşfedip, çözümlemelerine yardımcı olarak davranış değişikliğini ortaya çıkarmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşımdır. Kişilerin sorunlarını anlamaları, değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlayan yardımın özel bir yoludur. MG hemşireler tarafından, çeşitli sağlık ortamlarında, birden fazla hastalığı olanlarda tedaviye bağlılığı artırmak ve kronik hastalığı olanlarda yaşam tarzı ile ilgili davranış değişikliği yapmaya yönelik belirsizliği azaltmak için kullanılan kanıta dayalı bir müdahaledir. Çoğu kanıt MG’nin madde kullanım bozuklukları, duygudurum bozuklukları, şizofrenik bozukluklar ve çift tanı bozukluklarına uygulanmasını tariflemiş, MG’nin psikiyatrik bozuklukları olan çeşitli hasta popülasyonu için uygun bir müdahale olduğu gösterilmiştir. Hastalarla insancıl iletişim kurma ve onları bakıma katma becerisi hemşireler için, özellikle de psikiyatrik hastalığı olan hastalarda yüksek morbidite ve mortalite risklerini bilen psikiyatri hemşireleri için bir önceliktir. Bu durum psikiyatri hemşireleri için MG’yi uygun bir teknik olmasını sağlamaktadır. MG’de danışan merkezli, saygın ve anlayışlı iletişim biçimi ve değişimin sorumluluğunu hastaya veren otonomik yönü psikiyatri hemşireliğinin felsefesi ile de örtüşmektedir.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

08:00 - 16:00

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyen :

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Çıtak Tunç

Kurs İçeriği :

Cinsel istismarı önleme amacı ile okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik geliştirilen “Kendi Bedenimin Patronuyum: Okul Öncesi Çocuklar İçin Beden Güvenliği Uygulayıcı Eğitimi Programı" ile çocukla çalışan ruh sağlığı profesyonellerine programı uygulama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Beden Güvenliği Eğitim programı, aşağıda belirtilen öğrenim hedeflerine yönelik olarak çoklu örnekler yoluyla (resimler eşliğinde hikayeler) uygulama becerilerine davranışçı yaklaşımın kullanılmasını destekler. Eğitim programı çocuklara, kız ya da erkek çocuklarının özel bölgesine kimin dokunacağı ya da bakacağı, kimin dokunamayacağı ile ilgili bilgi kazandırır. Bu programda cinsel istismar durumlarında çocuğa özel bölgeye dokunma ile ilgili uygun olan ve uygun olmayan durumlar arasındaki fark öğretilir ve kendini koruma becerilerini içeren sözel içerikler (hayır deme) ve davranışsal tepkiler (uzaklaşma, durumları güvenilir kişilere anlatma) öğretilir. Beden Güvenliği Eğitim programı (Body Safety Training) Sandy K. Wurtele tarafından 1986 yılında geliştirilmiş ve 2007 yılında program yenilenmiştir. Türkiye için uyarlaması Gülseren Çıtak Tunç tarafından gerçekleştirilen program 7 oturumdan oluşmaktadır. Beden Güvenliği Eğitim Programının Öğrenim Hedefleri 5 “R” İçerir;

a) Potansiyel istismar durumlarını ya da potansiyel istismar kişi/kimliğini “tanıma” (Recognize) becerisi kazandırma.
b) Cinsel taleplerde çocuğu “hayır” diyerek “reddetme” (Refuse) becerisi kazandırma.
c) Çocuğu potansiyel istismar kişi/kimliğinden uzaklaşmasını ve “direnme” (Resist) becerisi kazandırma.
d) Çocuğu daha önceki ya da devam eden istismarı güvendiği bir yetişkine “bildirme” (Report) becerisi kazandırma.
e) Gizli yada uygun olmayan dokunma durumlarının çocuğun “sorumluluğu” (Responsibility) olmadığını öğretme


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

08:00 – 11:50

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Doç. Dr. Kerime Bademli, Dr. Öğr. Üyesi Saliha Hallaç, Dr. Öğr. Üyesi Dudu Karakaya

Kurs İçeriği :

Öznesi insan olan psikiyatri hemşireliği, sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma hemşirelik bakımını sağlarken bütüncül ve hümanistik bir anlayışı benimser. Bu anlayış çerçevesinde psikiyatrik bakımı sağlamada temel uluslararası bir rehber olarak da kullanılan, psikiyatri hemşireliği uygulama standartları çerçevesinde sistematik bir yolla bakım sürecini yönetir. Bu süreç “Bakım Standartları”nın ve “Mesleki Performans Standartları”nın entegrasyonu ile yürütülür. Bakım standartları kapsam olarak veri toplama, tanılama, sonuç kriterlerinin belirlenmesi, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren “Hemşirelik Süreci Sistemi”ne yönlendirmektedir. “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi”nin hedeflerinden biri öğrencilerin birey ve aileye bakım verirken sistematik bir yaklaşım olan “hemşirelik sürecini” kullanmalarıdır. Hemşirelik süreci kapsamında, öğrencilerin etkili öykü alma ve ruhsal durum değerlendirmesi yapabilmeleri, bu süreçte gözlem ve görüşme becerilerini etkin olarak kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu üç temel beceri, birbirini destekleyici ve güçlendirici şekilde bağlantılıdır. Psikiyatrik bakımda öykü alma ve ruhsal durum değerlendirmesi, gözlem, görüşme bakım sürecinin tüm aşamalarında hem araç hem de terapötik bir müdahale yöntemi olarak sürece katkı vermektedir. Bu becerilerin öğretiminde, öğrencilere bütüncül, kanıta dayalı ve standart yöntemlerin kullanıldığı, bireye ve kültüre özgülüğün önemsendiği bir anlayış kazandırmak önemli hale gelmektedir. Bu anlamda becerilerin kazanılması kadar kazandırılmasında kullanılan yöntemlerin farklılığı ve çeşitliliği kaçınılmaz olup kurumların eğitim anlayışı çerçevesinde şekillenebilmektedir. Kursta, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi” kapsamında bu üç temel becerinin öğretiminde eğiticilerin kullanabileceği beceri ve yöntemler sunulacaktır. Kursun yürütülmesinde anlatım, tartışma, soru-yanıt, örnek durum incelemesi, beyin fırtınası gibi yöntemlere ek olarak bilgisayar destekli öğretim yöntemleri kullanılacaktır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

12:00 – 16:00

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyen :

Doç. Dr. Aysel Karaca

Kurs İçeriği :

Jon Kabat- Zinn’e göre mindfulness; bilinçli olarak şimdiki an içinde ve yargılayıcı olmadan belirli bir şekilde dikkati yönlendirme becerisidir. Şu anda mevcut anın içinde bireyin kendisinde veya çevresinde olup bitenleri olduğu haliyle, yargılamadan, merakla, değiştirmeye çabalamadan gözlemlemektir, fark etmektir. Mindfulness ve onu temel alan uygulamaların en güçlü yanı bilimsel açıdan desteklenmiş olmasıdır. 40 yılı aşkın süredir yapılan araştırmalar düzenli yapılan farkındalık pratiklerinin yaşam doyumu, stres yönetimi, kronik ağrılar, fibromiyalji, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, bağımlılık, ilişki sorunları vb sorunlarda iyileştirici etkisi olduğu kanıtlanmıştır (Atalay 2018, Ögel, Atalay ve Ameli 2016, Williams and Penman 2011). Hepsinin ötesinde insanın kendini tanımasına ve kendine yardım edebilmesi için yaşamsal bir yol sunar. Mindfulness uygulamaları sağlık profesyonellerinin stresli durumlarda doğru karar verme, odaklanma ve sakin kalma yeteneklerinin geliştirmektedir. Diğer yandan olumsuz duygularla daha iyi başa çıkabilmeyi, stresli yaşam olayları sırasında düşüncelerin ve duyguların daha farkında olabilmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda farkındalık eğitimlerinin sağlık profesyonellerinin klinik performansını da geliştirmektedir. Bu atölyede mindfulness felsefesi ile tanışmanın yanında mindfulness pratiklerinin deneyimleme fırsatı sağlanacaktır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

16:30 – 20:30

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Orak

Kurs İçeriği :

Bu atölye programının amacı stres yönetimi üzerinde olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bir yaşam felsefesi olan mindfulness (bilinçli farkındalık) öğretileri ve egzersizleri ile çalışmalar yapmak ve bu felsefe ile başlayacak yolculuk için ilk adımları atmaktır. Bu atölyeyi tamamlayan katılımcı; Bilinçli farkındalığı açıklayabilir, Bilinçli farkındalığın yaşam için faydalarını bilir, Zihnin geçmiş-şu an-gelecek arasındaki akışkanlığını açıklayabilir, Otomatik pilotta olduğu anları fark edebilir, Zihnini gözlemleyebilir, Zihninde anlık değişen düşünceleri fark edebilir, Düşünmek ve deneyimlemek arasındaki farkı açıklayabilir, Ruminasyonu (zihinsel geviş getirme) fark edebilir, Hoşa giden ve hoşa gitmeyen/zorlayıcı anları ve duyguları fark edebilir. Doğru niyet belirlemenin önemini bilir, Gerçekçi kabulün ne olduğunu açıklayabilir, Nezaket tutumunun yaşamdaki önemini bilir, Şükür tutumu geliştirmenin önemini bilir, Şefkatin doğasını açıklayabilir, Bilinçli farkındalık ve stres arasındaki ilişkiyi açıklayabilir, Bilinçli farkındalık meditasyonlarını kendisi uygulayabilir, Günlük yaşam için bilinçli farkındalık ipuçlarını bilir ve uygulayabilir, Bilinçli farkındalıkla yaşam felsefesi için ilk adımları atabilir.
Bu atölyede anlatım dışında ısınma etkinlikleri, metafor çalışması, hikaye anlatımı, rol oynama, doğaçlama, bilinçli farkındalık meditasyonları, bilinçli farkındalıkla yeme egzersizi, yazma çalışması, animasyon video gösterimi, kısa belgesel gösterimi yöntem olarak kullanılacaktır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

16:30 – 22:30

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Prof. Dr. Selma Doğan, Öğr. Gör. Dr. Candan Terzioğlu

Kurs İçeriği :

Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik çabalar her geçen gün artmaktadır. JCI Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri kapsamında hasta, çalışan ve tesis güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesi ve izlenmesi gereken risk yönetimi süreçlerine yer verilmiştir. Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi; hastanelerde hasta bakım kalitesini iyileştirme, hasta ve çalışan güvenliğini üst düzeyde tutma, olası riskleri belirleyip tanımlama, analiz etme, değerlendirme, gerekli önlemleri alma, izleme ve sonuçlarını gözden geçirme süreçleri olarak ifade edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan ruh sağlığı hizmetlerinde risk yönetimi hayati önem taşımaktadır. Diğer sağlık hizmetleri birimlerinden farklı olarak ruh sağlığı hizmetleri; kendine zarar verme, intihar, şiddet ve saldırganlık riski gösteren hasta popülasyonunun daha fazla olduğu, risk yönetimi bakımından düzenli olarak değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi gereken bir alandır. Psikiyatri kliniklerindeki risk faktörleri etkin yönetilemediğinde hastaların zarar göreceği, yatış sürelerinin uzayacağı, çalışan personelin zarara uğrayacağı, kayıpların olacağı ve maliyetin artacağı bildirilmiştir. Ruh sağlığı hizmetlerinde etkin risk yönetimi ekip iş birliğinde yapılır. Bu ekibin en önemli aktörlerinden birisi hemşiredir. Hemşire risk yönetiminde; hastaların riskli davranışlarına (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye kullanım, ihmal) ilişkin öykü alma, risk düzeyini değerlendirme, terapötik ortam ve güvenli çevreyi oluşturma, gözlem yapma ve önleyici müdahalelerde bulunma üzerine aktif çalışmaktadır. Bazı çalışmalarda, psikiyatri hemşirelerinin riskleri yönetmekte zorlandıkları, endişe duydukları, tutumlarındaki bireysel farklılıklar nedeniyle hastaya yaklaşımlarının değiştiği ve eğitime ihtiyaçları duydukları bildirilmiştir. Hemşirelerin risk yönetimi bilgilerini geliştirmek için teorik bilgi aktarımı gibi hizmet içi eğitimler dışında beceri kazandırmaya odaklanan farklı eğitim yöntemlerine ihtiyaç vardır. Özellikle yetişkin eğitiminde, konuya odaklanma, gerçek yaşam örnekleri üzerinde çalışma gibi farklı interaktif eğitici yöntemler ile çalışılmalıdır. Bu eğitim yöntemlerinden birisi de psikodramadır. Psikodrama, problemli durumu yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeye ve farklı bir yaklaşım geliştirmeye olanak veren, çoğu klasik eğitim yöntemlerine göre davranışlarda kalıcı değişim sağlayan bir yöntemdir. Psikodramada öğrenme kimi zaman yaşamın içinde kimi zamanda yaşamın içindeymiş gibi gerçekleşmektedir. Öğrenme süreci pasif algılama biçiminde değil bir problem durumunda kavramları anlamayı içeren katılımcıların kendi ifadelerini kapsayan aktif katılmayı destekleyen bir modeldir. Bu modelde öğrenmeyi kişi kendisi tercih eder ve sürekli bir büyüme gösterir (Altınay, 2004). Psikodramada ısınma oyunları ile katılımcıların öğrenmek için ilgi ve isteklilikleri arttırılır. Isınma oyunlarının arkasından katılımcılar güven ve kaynaşma duygusu içerisinde yeniden öğrenme sürecine odaklanırlar. Katılımcılar yaşantıları senaryolarla canlandırırken kişinin kendi algılarını farkedip dış gerçeklikle birleştirmesini sağlar. Aynı zamanda her bir senaryonun canlandırılması gerçek bir yaşamın yeniden yapılandırılması ve kavramların anlaşılmasına fırsat sunar. Psikodrama yönteminin özellikle kendini tanıma, otonomi, profesyonellik ve iletişim becerilerini geliştirme amacıyla kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle psikiyatri hemşireliği alanında son derece öneme sahip olan risk yönetimi konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması amacıyla bu kurs planlanmıştır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

16:30 – 22:30

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Keser, Arş. Gör. Tuğçe Kaplan

Kurs İçeriği :

Hemşirelik Girişimleri Sınıflandırmasında (NIC) anımsama terapisinin bağımsız hemşirelik girişimi olduğu belirtilmiş ve “zevk almayı, yaşam kalitesini ve mevcut duruma uyumu artırmak için geçmiş olayları, hisleri ve düşünceleri hatırlamanın kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu müdahale yaşlı bireylere, yaşamını sistematik ve yapısal olarak gözden geçirme, yeniden düşünme ve kendini inceleme veya yeniden tanımlama fırsatı vermektedir. Uygulama sürecinde, yaşlı bireylerin hayat hikâyelerine, anılarına ve birey olarak değer verildiğini göstererek, zevk alacakları eğlenceli bir atmosferde meşgul olabilecekleri aktiviteler ile iletişim kurması, sohbet etmesi, bilişsel uyarımın sağlanması, yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Terapi sürecinde yaşlı bireylerin geçmişleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri zihinsel bütünlüğün kazanılmasını desteklemektedir. Bu nedenle anımsama terapisinde sıklıkla bireyin olumlu anılarına ek olarak, geçmişinde kalan ve bireyi ruhsal olarak olumsuz etkileyen anılarına da yer verilmektedir. Farmakolojik olmayan bir müdahale olan anımsama terapisi, yaşlı bireylerde bilişsel işlevlerin iyileştirilmesinde, yalnızlık, kaygı ve depresyon gibi sık görülebilen ruhsal problemler ile baş etmede kullanılmaktadır. Ülkemizde konuyla ilgili çalışmaların sınırlı olduğu, görülmüştür. Anımsama terapisinin geropsikiyatrik bakımda kullanımının yaygınlaştırılması için profesyonellerin yetiştirilmesine gereksinim olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde de anımsama terapisine yönelik herhangi bir eğitim/kurs programına rastlanmamıştır. Açılması planlanan bu kursun, ülkemizde geropsikiyatri hemşireliği alanında anımsama terapisi ile ilgili olarak yapılan ilk kurs/eğitim olması nedeniyle özgün ve önemli olduğu düşünülmektedir. Kurs sonunda katılımcıların geropsikiyatrik bakımda anımsama terapisinin etkin bir müdahale olduğunu fark etmeleri, psikiyatrik bakım, tedavi ve rehabilitasyonda anımsama terapisini kullanabilmeleri için temel düzeyde bilgi edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Kurs kapsamında, anımsama terapisini destekleyen teoriler, etki mekanizması, sağladığı yararlar, uygulama prosedür ve protokolleri, geropsikiyatrik bakımdaki önemi ve terapötik bir hemşirelik müdahalesi olarak kullanımına yer verilecektir. Eğiticilerin kendi çalışması üzerinden, anımsama terapisi uygulama örneği tartışılacaktır. Kursun yürütülmesinde anlatım, tartışma, beyin fırtınası, soru cevap, örnek vaka tartışması gibi öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca kongrenin gerçekleştireceği platforma uygun olursa, ek olarak bilgisayar destekli öğretim yöntemleri kullanılacaktır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

16:30 – 22:30

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Doç. Dr. Gül Dikeç, Doç. Dr. Gül Ergün, Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık, Hem. Sibel Kurtar

Kurs İçeriği :

Tedavi edici (terapotik) ortam; hastaların temel gereksinimlerinin karşıladığı, kendilerini ifade etmeleri için olanak sağlayan, hastaların ruh sağlığı profesyonellerinden maksimum yararlanabildikleri, diğer hastalarla etkileşim kurdukları, hastaların öz saygılarının desteklendiği ve yükseltildiği, uygun olmayan davranışlar yerine uygun davranışlar sergiledikleri, başa  çıkma mekanizmalarının güçlendirildiği, topluma yeniden uyumunu sağlayacak ve ortam aktiviteleri ile ortamın yönetimine katılabildikleri yerdir. Psikiyatri hemşireleri yataklı psikiyatri kliniklerinde hastalarla en çok vakit geçiren tedavi edici ortamın yöneticileri olup, tedavi edici ortamı oluşturma ve sürdürmeden sorumludurlar. Amerikan Hemşireler Birliği’nin (American Nurses Association-ANA) psikiyatri hemşireliği uygulama standartlarında “terapotik ortamı oluşturma ve sürdürme” yer almakta ve klinik ortamda hemşirelik uygulamalarını sürdürebilmek için temel oluşturmaktadır. Ülkemizde psikiyatrik hizmetlerin sıklıkla hastanelerde yürütülmesi nedeniyle, psikiyatri hemşirelerinin çalışma alanları daha çok psikiyatri hastaneleri ve klinikleridir. Bu nedenle psikiyatride hemşirelerinin ortam yönetiminin genel ilke ve stratejilerini bilmeleri önemlidir. Tedavi edici ortamda akut belirtiler azaltılarak ya da ortadan kaldırılarak hastalara semptom yönetimi öğretilmeli, rehabilitasyon sağlanmalı ve destek sistemleri kurulmalıdır. Bu doğrultuda bu kursun amacı ülkemizdeki klinisyen psikiyatri hemşirelerinin tedavi edici ortam oluşturma ve sürdürmelerine rehberlik etmektir. Bu kursun içeriğinde hastaların bilişsel işlevselliklerinin, bağımsızlıklarının korunması ve sürdürülmesi, fiziksel sağlığı teşvik etme, yıkıcı davranışların azaltılması, gizlilik ve güvenlik sağlanması, sosyalizasyonun sağlanması, benlik saygısının arttırılması, diğer yardımcı personelin eğitimi ve desteklenmesi ile ailenin ihtiyaçlarının desteklenmesi konularına özgü oturumlar planlanmıştır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

16:30 – 20:30

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyen :

Uzm. Hem. Nurten Bayrak

Kurs İçeriği :

Tüm dünyada evrensel bir sorun olarak karşımıza çıkan çocuk cinsel istismarı; çocuğun fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmanın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Ruh sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin cinsel istismar mağduru çocuğu travmatize etmeden, örselemeden, yanlı, yüklü sorular sormadan görüşme yapabilmesi ve çocuktan elde ettiği veriler doğrultusunda olumlu ve istendik değişimler yapabilmesi çok önemlidir. Cinsel istismar mağduru çocuklarla görüşme yapabilmek için; beden dilimiz, çocuğa yönelttiğimiz sorular ve çocuğun verdiği cevaplara tepkimiz ile ilgili farkındalığımızın yüksek olması çocuğu travmatize etmemek için oldukça önemlidir. Bu kurs kapsamında öncelikle çocuk gelişim dönemleri, çocukla adli görüşme teknikleri, çocuğa yönlendirici, yanlı, yüklü olmayan sorular ile yaşamış olduğu istismarı anlattırabilme, bu esnada beden dilimiz, tepkilerimiz nasıl olmalı, neler demeli ya da dememeliyiz? son olarak ise örnek vakalar üzerinden tartışma planlanmaktadır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

08:00 – 11:50

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Doç. Dr. Gül Dikeç, Prof. Dr. Fatma Yasemin Kutlu

Kurs İçeriği :

Tedaviye uyum, hastanın sağlıkla ilgili önerileri kabul etmesi ve bunlara uyması olarak tanımlanırken, tedaviye uyumsuzluk reçete edilen ilaçları kullanmamak ya da düzensiz kullanmak, reçete edilmeyen ilaçları kullanmak, randevuları kaçırmak, takiplere devam etmemek ve buna benzer diğer davranışlarda bulunmak şeklinde tanımlanmaktadır. Ruhsal bozukluklarda tedaviye uyumsuzluk sık karşılaşılan bir sorun olup, bireylerin mevcut ruhsal hastalıkların belirtilerinin şiddetinin, epizotların, hastaneye yatış sayısının, bireyin kendine ve çevreye yönelik şiddet riskinin ve yeti yitiminin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tedaviye uyumsuzluğun azaltılması, ruhsal bozukluğu olan bireylerin ilaçlarını düzenli kullanımının sağlanması, kontrollerine ve tedavi programlarına gelmelerini sağlamak psikiyatri hemşirelerinin birincil rol ve sorumlulukları arasındadır. Ruhsal bozukluğu olan bireylerin tedaviye uyumlarının arttırılmasında bilişsel davranışçı teknikler, motivasyonel görüşme ve psikoeğitim sıklıkla kullanılmaktadır. Bu amaçla 2000’li yıllarda kullanılmaya başlanan bir diğer program ise Tedaviye Uyum Programıdır (TUP). TUP, bilişsel davranışçı tedavi teknikler, motivasyonel görüşme, psikoeğitim ile hemşirelik girişimlerinden oluşan, yüz yüze ve bireysel uygulanan bir programdır. Ülkemizde ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireleri kliniklerde hastaların ayaktan izleminde ya da Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde danışmanı oldukları hastaların tedaviye uyumlarını arttırmada TUP uygulayabilirler. Bu kursta tedaviye uyum kavramı, olası nedenler açıklanarak, TUP hakkında bilgi verilecek ve olgular üzerinden uygulamalar yapılacaktır. Bu kursu tamamlayan psikiyatri hemşireleri tedaviye uyum ve uyumsuzluk kavramlarını, olası tedaviye uyumsuzluğa neden olan etmenleri açıklayabilecek ve tedaviye uyumu arttırmada kullanılabilecek Tedaviye Uyum Programını uygulayabilecektir.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

13:00 – 19:00

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Düzenleyenler :

Prof. Dr. Sevim Buzlu, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Gizem Şahin Bayındır

Kurs İçeriği :

• Hemşirelik eğitiminde klinik simülasyon
• Simülasyon senaryosu yazma süreci
• Simülasyon tasarımı
• Simülasyonun uygulanması
• Kanıta dayalı çözümleme tekniklerinin tartışılması (PEARLS, Debriefing for Meaningful Learning vb.)
• Değerlendirme ve Kapanış

Bu kurs, hemşire eğiticilere Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği klinik simülasyonları tasarlama bilgi ve becerisini kazandırmak amacıyla planlandı. Günümüzde klinik uygulama alanlarının yetersizliği, öğrenci sayısının fazla olması, hastaya zarar verme riski ve pandemi süreci gibi nedenler, hemşirelik eğitiminin öğretme ve öğrenme sürecinde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Hemşirelik eğitiminde geleneksel eğitim yöntemlerinin yanı sıra, interaktif eğitim yöntemlerinin de kullanılması önerilmektedir. Bu kapsamda; hasta güvenliği, öğrenci güvenliği ve hasta bakımını geliştirmek amacıyla simülasyona dayalı eğitimin kullanımı hızla artmaktadır. Hemşirelik eğitiminde klinik simülasyon; sanal ortam, simülatör ve standardize hasta kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Simülasyonun hemşirelik eğitiminde kullanımı, öğrencilere klinik uygulama öncesi güvenli ve kontrollü bir ortamda uygulama yapma ve klinik becerilerini geliştirme olanağı sağlamakta ve anksiyetelerini azaltmaktadır. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği eğitiminde klinik simülasyon; terapötik iletişim becerilerini, eleştirel düşünmeyi, klinik karar vermeyi ve sorun çözmeyi öğreten kullanışlı bir yöntemdir. Bu nedenle; ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde yer alan ve klinik uygulama yeterliliklerini kapsayan becerilerin geliştirilebilmesi için gereksinime uygun klinik simülasyonlar müfredata entegre edilmektedir. Bu doğrultuda, bu kurs kapsamında; hemşirelik eğitiminde klinik simülasyon, simülasyon senaryosu yazma süreci, simülasyon tasarımı, simülasyonun uygulanması ve kanıta dayalı çözümleme teknikleri hakkında kursiyerlere bilgi verilecek ve video uygulamaları üzerinden grup tartışması yapılacaktır.


Kurs Tarihi :

20 Ekim 2021, Çarşamba

Kurs Saati :

19:30 – 21:30

Kurs Ücreti :

250,00 TL (KDV dahildir.) (Kursa katılım için kongre kaydı yaptırmak zorunlu değildir.)

Kontenjan :

12 kişi ile sınırlıdır.

Düzenleyenler :

Doç. Dr. Nurhan Eren, Sosyal Çalışmacı/Hemşire Songün Uçar

Kurs İçeriği :

Amaç: Bu atölyede, katılımcıların içsel alanda ve dışsala yansıyan görsel alanda "ben" algısı üzerine sanatsal bir deneyim yaşamalarını ve kendileri hakkında bir yaklaşım geliştirmeyi deneyimlemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.